dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


สรรพากร


อบรมฟรี 8 ธุรกิจเด่น " ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมอาชีพเชิงธุรกิจเพื่อประกอบอาชีพเป็นเถ้าแก่น้อย

 

กำหนดการ

การอบรมพัฒนาอาชีพเชิงธุรกิจเพื่อประกอบอาชีพเป็นเถ้าแก่น้อย 

 

1. คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

  1. ผู้ที่สนใจและมีความตั้งใจที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร  
   (ไม่จำกัดรูปแบบและจำนวนเงินลงทุน)
  2. ทายาทธุรกิจที่ต้องการสืบทอดกิจการของครอบครัว ในเขตกรุงเทพมหานคร 
   (ไม่จำกัดรูปแบบและจำนวนเงินลงทุน)

2. การคัดเลือกเข้าร่วมการอบรม

  1. พิจารณาใบสมัครและแนวคิดเบื้องต้นในการจัดตั้งธุรกิจที่สนใจ  
   (Download เอกสารแนวคิดเบื้องต้นในการจัดตั้งธุรกิจได้ทาง www.ismed.or.th)
  2. ทดสอบและสัมภาษณ์ความพร้อมในการเข้าร่วมโดยคณะกรรมการคัดเลือก

3. ตารางการอบรม แบ่งเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วย

      ช่วงที่ 1 เดือน กันยายน  – ตุลาคม 2552 

วันที่ หัวข้อ/เนื้อหา/กิจกรรม สถานที่ฝึก
หลักสูตรที่1 การทำธุรกิจร้านเบเกอรี่ 1 รุ่น ระยะเวลา 12 วัน
5-6, 12-13, 19-20

ก.ย. 52

การฝึกปฏิบัติการผลิตเบเกอรี่แบบต่างๆ  การเลือกใช้และบำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในร้านเบเกอรี่  
การให้บริการและการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
โรงเรียนสอนการผลิตอาหารและขนมนานาชาติ ยู เอฟ เอ็ม
26-27 ก.ย. 52

3-4,10 ต.ค. 52

การฝึกปฏิบัติ การศึกษาตลาด  การเงิน  ในธุรกิจเบเกอรี่ และ การเขียนแผนธุรกิจ ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด
11 ต.ค. 52 ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ

ที่ประสบความสำเร็จ 

หลักสูตรที่ 2 การทำธุรกิจร้านจัดดอกไม้ 2 รุ่น รุ่นละ 12 วัน
รุ่นที่ 1
1-3, 8-10 ก.ย. 52 การฝึกปฏิบัติการจัดดอกไม้แบบต่างๆ  การเลือกใช้และบำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในร้านจัดดอกไม้ บ้านปัญจวุฒิพัฒน์
19-20, 26 -27 ก.ย. 52

3 ต.ค. 52

การฝึกปฏิบัติ การศึกษาตลาด การเงิน ในธุรกิจร้านจัดดอกไม้ และการเขียนแผนธุรกิจ ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด
4 ต.ค. 52 ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ

ที่ประสบความสำเร็จ 

รุ่นที่ 2
4-6, 11-13 ก.ย. 52 การฝึกปฏิบัติการจัดดอกไม้แบบต่างๆ  การเลือกใช้และบำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในร้านจัดดอกไม้ บ้านปัญจวุฒิพัฒน์
19-20, 26 -27 ก.ย. 52

3 ต.ค. 52

การฝึกปฏิบัติ การศึกษาตลาด การเงิน ในธุรกิจร้านจัดดอกไม้ และการเขียนแผนธุรกิจ ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด
4 ต.ค. 52 ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ

ที่ประสบความสำเร็จ

หลักสูตรที่ 3 การทำธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 1 รุ่น รุ่นละ 12 วัน
5-6, 12-13,

19-20 ก.ย. 52

การฝึกปฏิบัติการผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบบต่างๆ การเลือกใช้และบำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในร้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
26-27 ก.ย. 52

3-4, 10 ต.ค. 52

การฝึกปฏิบัติ การศึกษาตลาด การเงินในร้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และการเขียนแผนธุรกิจ ศูนย์ฝึกอาชีพ  บางพลัด
11 ต.ค. 52 ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ

ที่ประสบความสำเร็จ

 

 

      ช่วงที่ 2 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2552

วันที่ หัวข้อ/เนื้อหา/กิจกรรม สถานที่ฝึก
หลักสูตรที่ 4 การทำธุรกิจร้านซักอบรีด 1 รุ่น ระยะเวลา 12 วัน
17-18, 31 ต.ค. 52

1, 7-8, (14-15) พ.ย. 52

การฝึกปฏิบัติการทำงานด้านต่างๆ  ในธุรกิจซักอบรีด

การเลือกใช้และบำรุงรักษา  วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในธุรกิจ  
การวางรูปแบบร้าน และเทคนิคการตกแต่งร้านซักอบรีด

บริษัท อีแอลเอส ลอนดรี เซอร์วิส จำกัด
21-22, 28-29 พ.ย. 52

12 ธ.ค. 52

การฝึกปฏิบัติ การศึกษาตลาด การเงิน ในธุรกิจซักอบรีด และการเขียนแผนธุรกิจ ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด
13 ธ.ค. 52 ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ

ที่ประสบความสำเร็จ

หลักสูตรที่  5 การทำธุรกิจบริการดูแลและตกแต่งสวน 1 รุ่น ระยะเวลา 12 วัน
17 -18, 31 ต.ค. 52

1, 7-8 พ.ย. 52

การฝึกปฏิบัติการดูแลและตกแต่งสวนแบบต่างๆ  
การเลือกใช้และบำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในธุรกิจ
บริษัท อัมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
14-15, 21-22,

28 พ.ย. 52 

การฝึกปฏิบัติ การศึกษาตลาด การเงิน ในธุรกิจบริการดูแลและตกแต่งสวน และการเขียนแผนธุรกิจ ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด
29 พ.ย. 52 ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ

ที่ประสบความสำเร็จ

หลักสูตรที่ 6 การทำธุรกิจ Day Spa 1 รุ่น ระยะเวลา 12 วัน
15 -17, 29-31 ต.ค. 52 การฝึกปฏิบัติ Spa Massage & Treatment แบบต่างๆ  
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในธุรกิจ  
และการบำรุงรักษา
สถาบันฝึกอบรม ไทยเดย์ สปา
7-8, 14-15, 21 พ.ย. 52 การฝึกปฏิบัติ การศึกษาตลาด การเงินในธุรกิจ  
Day Spa และการเขียนแผนธุรกิจ
ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด
22 พ.ย. 52 ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ

ที่ประสบความสำเร็จ

หลักสูตรที่ 7 การทำธุรกิจลูกชิ้น 2 รุ่น ระยะเวลา 12 วัน
รุ่นที่ 1
17-18, 29-30 ต.ค. 52  5-6 พ.ย. 52 การฝึกปฏิบัติการผลิตลูกชิ้นแบบต่างๆ การเลือกใช้และบำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในที่ใช้ในการผลิตลูกชิ้น 
การควบคุมคุณภาพ และการนำระบบ GMPและ HACCP  
มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
14-15, 21-22,

28 พ.ย. 52 

การฝึกปฏิบัติ การศึกษาตลาด การเงินในธุรกิจลูกชิ้น และการเขียนแผนธุรกิจ ศูนย์ฝึกอาชีพ  บางพลัด
29 พ.ย. 52 ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ

ที่ประสบความสำเร็จ

รุ่นที่ 2
17-18, 31 ต.ค. 52

1, 7-8, พ.ย. 52

การฝึกปฏิบัติการผลิตลูกชิ้นแบบต่างๆ การเลือกใช้และบำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในที่ใช้ในการผลิตลูกชิ้น 
การควบคุมคุณภาพ และการนำระบบ GMPและ HACCP  
มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
14-15, 21-22,

28 พ.ย. 52             

การฝึกปฏิบัติ การศึกษาตลาด การเงินในธุรกิจลูกชิ้น และการเขียนแผนธุรกิจ ศูนย์ฝึกอาชีพ  บางพลัด
29 พ.ย. 52 ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ

ที่ประสบความสำเร็จ

หลักสูตรที่  8 การทำธุรกิจร้านเครื่องหนัง  1 รุ่น ระยะเวลา 12 วัน
17-18, 31 ต.ค. 52

1, 7-8 พ.ย. 52

การฝึกปฏิบัติดำเนินการผลิตกระเป๋าและของชำร่วย การเลือกใช้และบำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในที่ใช้ในธุรกิจร้านเครื่องหนัง ศูนย์ฝึกอาชีพ บางพลัด
14-15, 21-22

28 พ.ย. 52

การฝึกปฏิบัติ การศึกษาตลาด การเงินในธุรกิจร้านเครื่องหนัง และการเขียนแผนธุรกิจ ศูนย์ฝึกอาชีพ  บางพลัด

29 พ.ย. 52

 

 

ศึกษาดูงาน

 

 

ณ สถานประกอบการ

ที่ประสบความสำเร็จ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์/โทรสาร 02 247 9493

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  99 หมู่ 18 ถนน ป๋วย อึ๊งภากร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02 564 4000 ต่อ 2017 คุณภชรดา , 2097 คุณณิชาภา โทรสาร. 0-2564-4000 ต่อ 2277, 2288

E-mail : g_training@hotmail.com 

www.ismed.or.th

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

“ไพรซ์ซ่า” ลุยจัดงาน Priceza E-Commerce Awards 2017 พุธ 22 พ.ย.นี้
กรมพัฒน์ฯ จัดประกวดสุดยอดเว็บไซต์ e-Commerce กระตุ้นการจัดทำร้านค้าออนไลน์ให้มีมาตรฐาน
ครั้งแรกในประเทศไทย"e-Biz expo2015"หนุนธุรกิจอีคอมเมิร์ซครบวงจรส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลก article
ส่วนลดพิเศษสำหรับท่านสมาชิกสำหรับงาน Asia eCommerce Conference 2015 ครั้งที่5
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 article
ขอเชิญร่วมฟังความคิดเห็น "ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน อันเกิดจากการซื้อขายออนไลน์"
แถลงการเหตุการณ์วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
3rd Asia eCommerce Conference 2013-Thai eCommerce Association article
โครงการ New Wave e-Commerce article
การซื้อสินค้าทางออนไลน์​อย่างไรให้มั่นใจ
สร้างธุรกิจออนไลน์ของคุณได้ในวันนี้ ง่ายและฟรี article
สมาคมขอเชิญลงทะเบียน ผู้ประกอบการที่ธุรกิจเสียหาย และผู้ที่่ต้องการความช่วยเหลือ เข้ามาร่วมวางแผนที่จะฟื้นฟู และจัดทำแผน ที่จะขอความช่วยเหลือจาก ภาครัฐฯ
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาหัวข้อ "คลิก ช้อป ออนไลน์อย่างปลอดภัย รู้ทันภัยออนไลน์"ความปลอดภัยและความสำเร็จในการทำธุรกิจ e-commerce ในปัจจุบัน
ถ่ายทอดสดงานสัมมนา "คลิกช้อก ออนไลน์อย่างปลอดภัย รู้ทันภัยออนไลน์"
ขอเชิญท่านผู้สนใจ ร่วมเจรจาทางธุรกิจ กับผู้ประกอบการ จากฮ่องกงในโครงการ Hong Kong ICT Mission to Thailand
ขอเชิญผู้สนใจร่วมออกบููธงานe-Service Global Sourcing Conference and Exhibition ครั้งที่ 10
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา SMEs Forum ส่งท้ายปีวัวเตรียมตัวรับปีเสือ 3 เรื่อง 3 รส
ขอเชิญร่วมงานประกวดแผนงานวิจัย"ICT สร้างไทยเข้มแข็ง2009"
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเวบไซต์ของคุณพูดได้?
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "โอกาสทางเศรษฐกิจ...ความคาดหวังจากธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย"
ขอเชิญส่งข้อมูลผู้ประกอบการเข้าระบบบริการซอฟแวร์และข้อมูลอุตสาหกรรมกลางแห่งชาติ : ICT Directory
ขอเชิญตอบแบบสอบถามเพื่อประโยชน์วงการ E-Commerce
ICT HOUSE KEEPER 2009 โปรแกรมสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการป้องกันบุตรหลานท่านจากเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
PAYSBUY ระบบชำระเงินออนไลน์ ลดค่าธรรมเนียมธุรกรรมสูงสุดถึง 34%
ขอเชิญผู้ประกอบการท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมงานสัมมนา"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์"
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเพิ่มความรู้เกี่ยวกับ"กุญแจสร้างความมั่นคงปลอดภัยของประเทศไทย : กุญแจสาธารณะ"
ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาหัวข้อ “จะดำเนินธุรกิจอย่างไร เมื่อกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจการให้บริการออกใบรับรองเพื่อสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลบังคับใช้”
เนื่องในโอกาศครบรอบ 10 ปี ตลาด ดอท คอม ขอเชิญร่วมงานล้วงตับจับกระแสแนวโน้ม e-Commerce 2009
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา หัวข้อ"บุุกเบิกการตลาดแนวใหม่ด้วย ONLINE MARKETING"
เชิญผู้ประกอบการและอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการตลาดหรือ E-Commerce ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Training of the Trainer on e-Marketing"
โครงการสร้างผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สู่ Trustmark (อบรมเพื่อขอเครื่องหมายฟรี)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนผู้ประกอบการหรือผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ e-Commerce Online รุ่นที่ 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมด้าน e-Commerce อย่างมืออาชีพ
ขอเชิญชวนเจ้าของเว็บไซต์ 30 ท่านเท่านั้น เข้าร่วมหารือ "การเพิ่มกำไรและลดต้นทุนจากการบริหารธุรกิจ E-Commerce"
Rainbow Project สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มธุรกิจ กระตุ้นเศรษฐกิจไทย
PAYSBUY และ ReadyPlanet.com ร่วมจัดสัมมนา “ถอดรหัสธุรกิจออนไลน์ขายส่งออก”
โครงการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2552
งานสัมนา "ชี้ช่องทางรวยด้วยการค้าบริการ และการลงทุน" article
งานสัมมนาไปรษณีย์หนุนเอสเอ็มอี พิชิตตลาดอีคอมเมิร์ซ 2009 article
NECTEC ขอเชิญร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง "กระแสเว็บสังคมออนไลน์กับโอกาสและความท้าทายของภาคธุรกิจ ภาคสังคมและนโยบายรัฐ "
ขอเชิญร่วมประกวด artwork ลายแก้วน้ำงาน THINK camp เพื่อใช้สกรีนลงบนแก้วน้ำที่ระลึกสำหรับผู้มาร่วมงาน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงามสัมมนา "ยุควิกฤตเศรษฐกิจ e-Commerce ช่วยท่านได้อย่างไร"
ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมงานจิบกาแฟคนทำเว็บ หัวข้อ "Software-as-a-Service แนวคิดใหม่ใช้เว็บทำเงิน"
ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ ๒
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว“ผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี2551”
ขอเชิญชวนคนไทยร่วมลงชื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง
โครงการเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Traffic Data)ด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สโดย SIPA และ ATSI
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ Guideline for Implementation of e-Commerce in TNZCEP
เทกระจาดโดเมนกระจาย : ประมูลโดเมนใครได้ใคร
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อ (ร่าง)ยุทธศาสตร์และมาตรการในการพัฒนา ICT
งานสัมมนาวิชาการ สสช.เชิงรุก ตอน : สถิติเพื่อความอยู่รอดของประเทศ
ขอเชิญชาวไทยผู้มีใจรักจูมล่าเข้าร่วมงาน JoomlaDay Bangkok 2008 รวมพลคนใช้จูมล่าในประเทศไทยครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2551 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (รัชดา) ห้องแกรนด์รัชดาบอลรูม (ชั้น 5 อาคารธารทิพย์)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสริมสร้างความร่วมมือรัฐ-เอกชนในการกำหนด "ทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา ICT ของประเทศไทย"
ทรูฮิตดอทเน็ต ร่วมกับ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย จัดงาน Truehits Web Award 2007
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสหกิจศึกษาผู้ประกอบการพบนักศึกษา/คณาจารย์ และการสัมมนาระดมความคิดเห็น
Gossip: พิมพ์นามบัตรด่วน 4 สีในราคา 1 บาท
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Google Thailand Marketing Briefing
ขอเชิญร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพิจารณา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามของพัฒนา ICT ของประเทศไทย
ขอเชิญร่วมสัมมนาและแสดงความคิดเห็นเรื่อง "การจัดทำนโยบายและแผนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์" ครั้งที่ 2
สสช เชิงรุก ตอน: "สร้างเครือข่ายภาคประชาชน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ICT"
"ท่านเคยทำธุรกรรมผ่านทาง e-Commerce ใช่ไหม ?"
Thailand GameShow 2008 article
ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ "สร้างเงินล้านออนไลน์ ทำง่าย รายได้ 24 ชม." article
Bangkok ICT EXPO 2007 article
ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2555 ที่มีการซื้อขายผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต