สรรพากร


ประวัติสมาคม

ความเป็นมาของสมาคม 

 

       สืบเนื่องจากการการประชุม กลุ่ม E-Marketplace ในงาน Thailand ICT Alliance เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2548 ในการประชุมครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของแนวความคิดในการรวมตัวของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

         และหลังจากการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นลง กลุ่มผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้มีการประชุมต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้เกิดการรวมตัวของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และได้จัดตั้งเป็นชมรมขึ้นในนาม “ชมรมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย” (Thai e-Commerce Club)

       ในช่วงเริ่มแรกของการจัดตั้งชมรม ที่ประชุมกลุ่มย่อยเห็นควรจัดให้มีกิจกรรมในการเปิดตัวชมรม และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกันมากขึ้น จึงให้มีการจัดงานเสวนาระดมสมองเกี่ยวกับ  e-Commerce  คือ การเสวนาและระดมสมอง "ปัญหาและทิศทางของ e-Commerce  เมืองไทย" ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2548  ณ ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร TST Tower

ภายในงานวันดังกล่าว มีทั้งผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กว่า 50 ราย เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีทั้งการเสวนา และพูดคุยปัญหาของ E-Commerce เมืองไทยในระดับกลุ่มย่อยๆ ได้แก่ กลุ่ม e-marketplace, กลุ่ม e-travel และกลุ่ม e-payment  พร้อมทั้งเรียนเชิญผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันงาน ร่วมกันจัดตั้งเป็นคณะกรรมการ เพื่อผลักดันกิจกรรมต่างๆ

ผลจากงานเสวนาครั้งนั้น ชมรมได้เลือกตั้งคณะกรรมการรวม 15 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักวิชาการ

นอกจากนี้ ทางชมรมได้รับการสนับสนุนและการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ คือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยสนับสนุน การสร้างกิจกรรมต่างๆ ให้แก่สมาชิก ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการประสานงาน และจัดการประชุมให้แก่ชมรม

คณะกรรมการชุดดังกล่าว ได้ร่วมกันปรึกษาหารือ และวางกรอบการทำงานของชมรมอย่างต่อเนื่องโดยมีจุดมุ่งหมายหลัก เพื่อให้ชมรมกลายเป็นศูนย์กลางของกลุ่มผู้ประกอบการ e-Commerce ไทย รวมถึงผลักดันรูปแบบองค์กรจนกลายเป็นสมาคมเฉกเช่นในปัจจุบัน

 

------------------------------

Background of Association

Owning to the meeting of E-Marketplace in Thailand ICT Alliance on July 8th, 2005. This meeting was the starting point of the concept of integration of E-commerce entrepreneurs in Thailand.

Thereafter when the meeting ended, those E-commerce entrepreneurs had a meeting continuously  to push to integration of those E-commerce entrepreneurs and finally the club in the name of “Thai e-commerce Club”.

At the beginning of establishment such club, sub-meeting group realized to organize the activities of club grand opening  and to make publicize to other entrepreneurs to take part in the activities more and more. The discussion to brainstorm ides on e-Commerce; that was discussion and brainstorm “Problem and Direction of e-Commerce of Thailand”  organized on September 14th, 2005 at Vibhavadi Studying Center, Rangsit University at TST Tower.

In the fair, there were more than 50 representatives both from government bodies and e-Commerce entrepreneurs joining the fair. The fair consisted of discussion and talking on the problem of e-Commerce of Thailand in the sub-groups; those were e-marketplace and e-payment groups. At the same time, the leading e-Commerce entrepreneurs had been invited to join on the fair mutually established as a committee in order to push the activities.

The results from above discussion, the club had selected the committee consisted of  15 persons from e-Commerce entrepreneurs, officers from related government bodies as well as academicians.

In addition, the club also was supported and assisted from government body; that was The Ministry of Information and Communication Technology (MICT) with activities to all members as well as acting as the center of cooperation and to organize the meeting to the club.

The committee has jointly consult and discuss and also set the working frame of the club continuously with the major objective to make the club becoming the center of all e-Commerce entrepreneurs of Thailand as well as to push the organization pattern to be the association as currently.