สิทธิประโยชน์เข้าร่วมงาน

September 23, 2020 การประชุมหารือระหว่างสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยและETDA September 23, 2020  1:00 pm – 2:00 pm Microsoft Teams Meeting เรียน คุณอร ตามที่ได้เรียนแจ้งเบื้องต้นทางโทรศัพท์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าหารือสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ในวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. ผ่านทาง MS TEAM Join Microsoft Teams Meeting ทั้งนี้ทาง สพธอ. ได้ส่งประเด็นการหารือเกี่ยวกับการสำรวจมูลค่า e-Commerce มาดังไฟล์แนบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ในการหารือในประเด็นดังกล่าว ตามวันเวลาข้างต้น ขอแสดงความนับถือ ชนิสา สุวรรณศร (นุ่น) เลขานุการผู้บริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [logo_etda-defaultjpg] ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting … Continue reading สิทธิประโยชน์เข้าร่วมงาน