สรรพากร


สมัครสมาชิกสมาคม (สำหรับผู้สนใจคลิกที่นี่ ! )

สำหรับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม

 
สมาชิกวิสามัญ

เป็นสมาชิกที่สนใจในด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แต่ไม่ได้ประกอบกิจการ และหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แต่ยังไม่สามารถทำการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

    

1) สิทธิประโยชน์

- ไม่มีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการสมาคมและดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคม

- ได้รับเอกสารเผยแพร่/หนังสือ ที่สมาคมจัดทำหรือร่วมจัดทำ

- เข้าร่วมกิจกรรม อบรม สัมมนา ที่สมาคมจัดขึ้นหรือร่วมจัดขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

- ได้รับสิทธิประโยชน์เป็นส่วนลดค่าทำเนียมการเข้าร่วมกิจกรรม อบรม สัมมนา ตามที่ผู้จัดงาน นั้นๆเสนอให้สำหรับสมาชิกสมาคม

  

2) ค่าทำเนียมสมาชิก

- นิติบุคคล 1,000 บาท/ปี (สามารถส่งชื่อได้ 2 ท่าน)

- บุคคลธรรมดา 200 บาท/ปี

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
สมาชิกสามัญ

เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และทำการจดทะเบียน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว

 

1) สิทธิประโยชน์

- มีสิทธิลงสมัครเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ และ ออกเสียงเลือกตั้ง

- สามารถเข้าร่วมโครงการ Thailand Online Mega Sale ที่สมาคมจัดขึ้นทุกปี

- ได้รับเอกสารเผยแพร่/หนังสือ ที่สมาคมจัดทำหรือร่วมจัดทำ

- เข้าร่วมกิจกรรม อบรม สัมมนา ที่สมาคมจัดขึ้นหรือร่วมจัดขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

- ได้รับสิทธิประโยชน์เป็นส่วนลดค่าทำเนียมการเข้าร่วมกิจกรรม อบรม สัมมนา ตามที่ผู้จัด งานนั้นๆเสนอให้สำหรับสมาชิกสมาคม

 

2) ค่าทำเนียมสมาชิก

- นิติบุคคล 1,000 บาท/ปี (สามารถส่งชื่อได้ 2 ท่าน)

- บุคคลธรรมดา 200 บาท/ปี
  

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
 
1. กรอกข้อมูลใน ใบสมัครออนไลน์
 
2. ส่งสำเนาหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้ 
     สมาชิกสามัญ
     - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)
     - สำเนาทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร
     - หนังสือแต่งตั้งผู้แทนในกรณีผู้สมัครไม่มีรายชื่อเป็นกรรมการ (กรณีนิติบุคคล)

     สมาชิกวิสามัญ
     - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร
     - หนังสือแต่งตั้งผู้แทนในกรณีผู้สมัครไม่มีรายชื่อเป็นกรรมการ (กรณีนิติบุคคล)

โดยส่งหลักฐานมาที่อีเมล์ info@thaiecommerce.org,  thaiecommerceassociation@gmail.com

ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ จะดำเนินการตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติ พร้อมแจ้งผลการตรวจสอบกลับผ่านทางอีเมล์ที่ท่านได้ทำการแจ้งไว้ตามใบสมัคร

3. ชำระค่าทำเนียมสมาชิกมาที่

            ชื่อบัญชี สมาคม ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
            ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน
            บัญชีเลขที่ 014-274686-3

หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่อยู่และอีเมลให้ถูกต้องเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาใบสมัคร เมื่อทางสมาคมฯได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะทำการส่งอีเมลกลับไปแจ้งให้ท่านทราบต่อไป